Statut fundacji

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

 • przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;
 • b. organizowanie wykładów, szkoleń i seminariów dla pracowników instytucji publicznych, organizacji samorządowych, i pozarządowych, a także dla sektora gospodarczego;
 • organizowanie konferencji, wystaw, paneli dyskusyjnych, imprez kulturalnych i edukacyjnych;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność ekspercką i wydawniczą;
 • współpracę krajową i międzynarodową z instytucjami oraz organizacjami.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla celów statutowych Fundacji.

Statut fundacji do pobrania

 

S T A T U T
FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Monika Karlińska – Nawara, zwana dalej ,,Fundatorem” ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym
  z dnia 25 kwietnia 2013 r., repertorium A nr 3562 Fundację o nazwie: Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, zwaną w dalszej części Statutu ,,Fundacją”.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
  o fundacjach (t. jedn. Dz.U. 1991.46.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2.

 1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Batowice w gminie Zielonki.
 3. Decyzją Zarządu Fundacja może tworzyć oddziały terenowe oraz przedstawicielstwa, a także inne jednostki organizacyjne służące realizacji przyjętych celów statutowych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zbliżonych celach.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji prowadzonego w Sądzie Rejowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy.
 2. Fundację powołano na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4.

Nadrzędnym celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski. Nadto celami Fundacji jest:

a. wspieranie młodych mieszkańców Małopolski, których działalność społeczna, naukowa i gospodarcza
przyczynia się do rozwoju Małopolski, jako ważnego regionu na mapie Europy;
b. promowanie Małopolski, jako regionu wiedzy, technologii oraz wielowiekowego dziedzictwa kulturowego;
c. budowanie tożsamości regionalnej;
d. wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju regionu i umocnienia pozycji Małopolski
w europejskiej wspólnocie regionalnej;
e. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierania oddolnych inicjatyw obywatelskich;
f. promowanie idei samorządu lokalnego i rzeczywistej współpracy na wszystkich jego poziomach;
g. wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych;
h. podejmowanie działań ekologicznych, w tym organizowanie i wspieranie inicjatyw
w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

§5.

 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
  a. przyznawanie nagród rzeczowych, stypendiów i innych świadczeń finansowych;
  b. organizowanie wykładów, szkoleń i seminariów dla pracowników instytucji publicznych,
  organizacji samorządowych, i pozarządowych, a także dla sektora gospodarczego;
  c. organizowanie konferencji, wystaw, paneli dyskusyjnych, imprez kulturalnych i edukacyjnych;
  d. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  e. działalność ekspercką i wydawniczą;
  f. współpracę krajową i międzynarodową z instytucjami oraz organizacjami.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych,
  prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I FINANSE FUNDACJI

§7.

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski, w jaki Fundator wyposażył Fundację, wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł.
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
  a. darowizn, subwencji, spadków i zapisów testamentowych,
  b. dotacji, subwencji oraz grantów,
  c. dochodów z majątku Fundacji,
  d. działalności gospodarczej,
  e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
 5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§8.

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej,
  o wartości co najmniej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych ) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach, mogą uzyskać tytuł Złotego Donatora i zostać wpisanymi do Księgi Honorowych Donatorów.
 2. Tytuł Złotego Donatora Fundacji ma charakter osobisty i niezbywalny.

§9.

Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu m.in.:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jejczłonków, członków jej władz lub pracowników;
b. przekazywania go na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanieto następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10.

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundator na podstawie odrębnej uchwały może ustanowić inne organy Fundacji w tym Radę Fundacji.

§11.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na wspólną 4 letnią kadencję.
 2. Powołując Zarząd, Fundator powierza jednemu z Członków Zarządu funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu określa kompetencje i zakres działania pozostałych Członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji lub odwołania. Po upływie kadencji Zarząd pełni nadal swoje obowiązki do czasu wyboru Zarządu nowej kadencji.

§12.

 1. Zarząd Fundacji prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należy w szczególności:
  a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  b. kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;c. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  d. przygotowywanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
  e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji oraz prowadzoną działalnością gospodarczą;
  f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje i uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków,
  w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów, decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do celów statutowych Fundacji.

§13.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwóch Członków Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego.

RODZIAŁ V

UCHWALENIE, ZMIANA CELU LUB STATUTU, POŁĄCZENIE

LIKWIDACJA FUNDACJI

§14.

Zmiana celu lub Statutu Fundacji, połączenie Fundacji z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji wymagają uchwały Zarządu Fundacji.

§15.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
 2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji chyba, że Zarząd w uchwale likwidacji ustanowi likwidatorami inne osoby.
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na cele przez niego wskazane.