Cele fundacji

Nadrzędnym celem Fundacji jest upamiętnienie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci
o Pierwszym Marszałku Małopolski.

Nadto celami Fundacji są:

  • wspieranie młodych mieszkańców Małopolski, których działalność społeczna, naukowa i gospodarcza przyczynia się do rozwoju Małopolski, jako ważnego regionu na mapie Europy;
  • promowanie Małopolski, jako regionu wiedzy, technologii oraz wielowiekowego dziedzictwa kulturowego;
  • budowanie tożsamości regionalnej;
  • wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju regionu i umocnienia pozycji Małopolski w europejskiej wspólnocie regionalnej;
  • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspierania oddolnych inicjatyw obywatelskich;
  • promowanie idei samorządu lokalnego i rzeczywistej współpracy na wszystkich jego poziomach.