KONKURS im. Marszałka MARKA NAWARY

 

 

HISTORIA KONKURSU

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary podpisała – w dniu 18 maja 2017 r. - porozumienie z Fundacją Sapere Auso, regionalnym organizatorem konkursów i stypendiów za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, kulturalnej, sportowej, ekologicznej itd. Porozumienie było  parafowane przez ówczesnego marszałka Małopolski Pana Jacka Krupę i dotyczyło wspólnej organizacji corocznego konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie w Małopolsce, poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom samorządu terytorialnego.

Cel Konkursu

Celem tej inicjatywy jest wyłanianie i nagradzanie osób, które swoim wkładem intelektualnym przyczyniają się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej, jako państwa szanującego zasadę pomocniczości w stosunku do samorządu terytorialnego.

Nagroda nosi imię Pierwszego Marszałka Małopolski Marka Nawary.

Patronat Konkursu obejmuje urzędujący Marszałek Małopolski!

Przesłanie Konkursu

Przesłanie konkursu wydaje się szczególnie ważne, gdyż samorząd terytorialny, wymaga wsparcia, doskonalenia, a także zwiększania jego ustawowych kompetencji. Struktura i zadania samorządu są wielkim osiągnięciem ostatnich dekad, odkąd - jako społeczności lokalne - możemy decydować o sprawach naszych wspólnot regionalnych, wpływając tym samym na kształt ustrojowy Polski.

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary, której Patron był ważnym współtwórcą odrodzonego samorządu terytorialnego, poczytuje sobie za obowiązek stałą promocję idei samorządności, traktując utworzenie specjalnej nagrody jako wkład w jej urzeczywistnianie.

Mottem Partnera - regionalnego organizatora konkursów i stypendiów - są słowa: „Sapere auso”, oznaczające: „Temu, który odważył się być mądrym”. Zostały one wyryte na medalu, ustanowionym przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ku czci ks. Stanisława Konarskiego.


Szanowni Państwo!

Fundacja im. Marszałka Marka Nawary zwraca się do wszystkich, którym idea samorządności jest bliska, by dołączyli do grona Współfundatorów nagrody. Naszym priorytetowym celem jest pokazanie szerokiego poparcia dla tego projektu oraz zapewnienie mu trwania w perspektywie kilku lat. Dlatego kwota wpłat jest symboliczna, wszakże połączona z deklaracją ich kontynuacji w okresie od 2 do 5 lat. Pieniądze wpłacone przez Fundatorów zostaną w 100% wykorzystane jako fundusz nagród, bez jakiegokolwiek ich uszczuplenia na rzecz obsługi projektu.

Inicjatywa nagradzania znaczących prac naukowych z zakresu samorządu terytorialnego jest rzeczową i konkretną formą wspierania intelektualnych podstaw samorządności w Polsce. Grono Fundatorów tworzy już elitarny zespół ludzi dobrej woli, podzielających przekonanie o autentycznej, praktycznej potrzebie wspierania tej idei.

Wierzę również, że Państwo zechcą ją poprzeć i współtworzyć.

Z wyrazami szacunku,
Monika Karlińska-Nawara
Prezes Fundacji im. Marszałka Marka Nawary

Zdjęcia z podpisania porozumienia:

sf