NAGRODA RECPECTUS u MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Po sześciu edycjach Nagrody im. Marszałka Marka Nawary fundowanej przez Fundatorów - przyjaciół Fundacji Województwo Małopolskie przejęło organizację Konkursu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w roku ubiegłym i zaraz potem został ogłoszony Konkurs, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Przesłano wiele znamienitych prac naukowych: doktorskich, magisterskich i licencjackich. Jury wybrało Zwycięzców, którzy otrzymali już nagrody pieniężne na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2391/23.

Uroczystość wręczenia dyplomów i oficjalnych, serdecznych gratulacji odbędzie się na początku marca, w magicznym miejscu w centrum Krakowa – w Sali Galerii, w Krypcie oo. Pijarów. Relacja znajdzie się oczywiście na naszej stronie, gdyż Fundacja w dalszym ciągu funduje i wręcza nagrodę dla Laureata wybranej pracy – słynną już statuetkę projektu Jana Michalskiego.

 

UCHWAŁA NR 2391/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia list autorów najlepszych prac wyłonionych przez Komisję Konkursową w Konkursie im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”, którym zostanie złożona propozycja zakupu licencji niewyłącznej do pracy, co stanowić będzie podstawę do wykorzystanie jej w praktyce.

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, 6, 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXI/422/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa pn. „Małopolska 2030”, w związku z § 7 ust. 3 oraz z § 8 ust. 1 i 3 Załącznika nr 1 do Uchwały 1817/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2023 r. pn. Regulamin Konkursu im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień
związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030” Zarząd Województwa uchwala, co następuje:

§ 1.
Składa się propozycję zakupu licencji niewyłącznej autorom następujących prac:

1. Kategoria prace licencjackie lub inżynierskie:

a) Pani Agnieszka Kubarek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tytuł pracy: „Promowanie regionu w mediach społecznościowych na przykładzie województwa małopolskiego” (praca licencjacka) średnia ocena – 63,50 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.4.2023);

b) Pani Karolina Mazur, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł pracy: „Problem wykluczenia społecznego osób starszych, a działalność Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” (praca licencjacka) średnia ocena – 56,50 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.2.2023);

2. Kategoria prace magisterskie:

a) Pani Izabela Siwińska, Politechnika Krakowska, im. Tadeusza Kościuszki, tytuł pracy: „Pałac Energii – Projekt małej modułowej elektrowni jądrowej” średnia ocena – 69,50 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.14.2023);

b) Pani Weronika Buczek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, tytuł pracy: „Analiza toksyczności oczyszczonych ścieków na podstawie biotestów” średnia ocena – 66,50 pkt. (numer sprawy:
EK-V.5454.1.5.2023);

c) Pani Justyna Gucwa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł pracy: „Adaptacja do zmian klimatu jako współczesne wyzwanie rozwoju lokalnego na przykładzie Tarnowa” średnia ocena – 63,00 pkt. (numer sprawy: EKV. 5454.1.13.2023);

d) Pani Katarzyna Wrona, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł pracy: „Wpływ różnych rodzajów zieleni miejskiej na warunki termiczne i wilgotnościowe w Krakowie” średnia ocena – 62,75 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.11.2023);

3. Kategoria prace doktorskie:

a) Pan Łukasz Fiedeń, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł pracy: „Strategie mobilności i zachowania społeczne mieszkańców poza metropolitalnych obszarów wiejskich o słabej dostępności transportu publicznego” średnia ocena – 69,50 pkt. (numer sprawy: EKV. 5454.1.9.2023);

b) Pani Justyna Barczyk-Ciuła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, tytuł pracy: „Przedsiębiorczość w strefie oddziaływania Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” średnia ocena – 67,25 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.7.2023);
c) Pani Agnieszka Szostak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł pracy: „Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych” średnia ocena – 61,00 pkt. (numer sprawy: EK-V.5454.1.12.2023);

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: